ОБЕКТИ

Избрани проекти

Всички проекти

Към Ноември 2017 год. екипът на “ЦВЕТКОВ ХС” ЕООД изпълни следните строителни обекти :

 • ж.к. „Младост” – монтаж на PVC водосточни тръби – Август 2009 год.
 • Направа на външна топлоизолация – ж.к. „Младост”, бл. 98А, вх. А, ет. 1, ап. 1 – Август 2009 год.
 • Направа на външна топлоизолация на помещение на ул. „Бенковски” № 13, гр. Пирдоп – Август 2009 год.
 • Офис сграда на „Химгардсистем” ООД, Част ВиК, с. Антон – Септември 2009 год.
 • Водопровод и водопроводни връзки по ул. „Ген. Раух” и ул. „Възраждане” в гр. Правец – PEHD тръби Ф 200 мм – Октомври 2009 год.
 • „Автомобилна газоснабдителна станция за компресиран природен газ” с. Разлив – част ВиК – Ноември 2009 год.
 • Логистичен център в имот 101004, землище на с. Мусачево, общ. Елин Пелин – част “ВиК” – Януари 2010 – Март 2011 год.
 • Линеен тръбопровод от PEHD тръби и фитинги Ø200мм, РЕ 100, PN 16 на обект „Студова станция НДК” – гр. София – Април 2010 год.
 • Голф комплекс и кънтри клуб – Външни ВиК мрежи и съоръжения” – гр. Правец – външен водопровод – Април – Май 2010 год.
 • „Регионално депо за Твърди битови отпадъци м. „Пискавец” – гр. Враца” – монтаж на HDPE фолио на тласкателна и събирателна шахти – Октомври 2010 год.
 • „Пречиствателна станция с. Видраре”, подобект “Утаително езеро” – монтаж и заварка на HDPE гладко фолио 2 мм – Ноември 2010 год.
 • Метро – София. втори метродиаметър. Участък от пътен възел “Надежда” – Централна гара – Св. Неделя – НДК – бул. “Черни връх” метростанции 5, 6 и 7 – полагане и заварка на хидроизолация от РVС мембрана – Януари – Април 2011 год.
 • Реконструкция на мост с. Калотина – хидроизолация от PVC мембрана – Май 2011 год.
 • Регионално депо за ТБО на общините: Костинброд, Божурище, Сливница, Своге, Годеч и Драгоман – заварка и монтаж на HDPE тръби Ф 315 – Май 2011 год.
 • Логистичен център в имот 101004, землище на с. Мусачево, общ. Елин Пелин – част “Поливна система” – Юни – Юли 2011 год.
 • Преместване на линия за руднични води на територията на „Челопеч Майнинг” ЕАД – Август 2011 год.
 • Модификации на тръбопроводи от полиетилен с висока плътност по проект „Подмяна на съществуващ хвостопровод“на „Челопеч Майнинг” ЕАД – Октомври – Ноември 2011 год.
 • Заварка на PEHD тръби и фасонни части в „София Мед” АД” – Юни 2012 год.
 • IN 149 Пречиствателна станция за отпадъчни води от дъждовно – дренажна канализация на промишлена площадка на „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД, Полагане на хидроизолация – геотекстил и ПЕВП фолио на буферени резервоари – Октомври – Ноември 2012 год.
 • Изграждане на система за транспорт на рудата в „Челопеч Майнинг” ЕАД – с. Челопеч полагане на хидроизолация – геотекстил и ПЕВП фолио в Зона 11 – октомври – Ноември 2012 год.
 • Завод за падащи платформи и електродвигатели в землището на с. Григорево” – изпълнение на довършителни СМР – Януари 2012 – продължава
 • RFT 000614 – Зона78, 87 и 86 – Цялостен проект за Хвостохранилище – Монтаж на HDPE тръбопроводи за оборотна вода, система за оросяване и свежа вода с възложител “Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД като равноправен партньор в ДЗЗД „ЦВЕТКОВ-ХИДРОИНЖЕКТ“ – Януари 2013 – Април 2014 год.
 • Изработка и монтаж на HDPE тръбопроводи за Зони 14, 17, 18 и 84 за проект „Извличане на пиритен концентрат“ на територията на “Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД – Януари – Април 2014 год.
 • Пречиствателна станция кв. Драгалевци – ремонт РЕ резервоари и връзки от РЕ тръби – Август 2014 год.
 • Депо за отпадъци гр. Севлиево – HDPE геомембрана на клетки за опасни отпадъци – Септември 2014 год.
 • Регионално депо гр. Перник – монтаж геоклетки – Октомври – Ноември 2014 год.
 • Тръбопровод от HDPE тръби Ф 110 от Шахта Север до Шахта Пастово на територията на “Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД – Ноември – Декември 2014 год.
 • Хотел РИЛА – гр. София – Водопровод – хоризонтална и вертикална разводка – ПП тръби – Декември 2014 год.
 • Изграждане на депо за утайки от пречистване на води и газове – изместване на тръбопроводи от HDPE тръби и фасонни части от Ф90 до Ф400 на територията на „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД – Април – Август 2015 год.
 • „Преустройство и рекултивация на депо за неопасни отпадъци” на „Захарни заводи” АД гр. Горна Оряховица – Сгуроотвал на „Захарни заводи” АД гр. Горна Оряховица – полагане на HDPE геомебрана – Юни – Юли 2015 год.
 • Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа” І-ви етап (клетка 1) хидроизолационен пакет – полагане на бентонитово фолио, HDPE геомембрана и геотекстил – Август – Октомври 2015 год.
 • Регионален център за управление на отпадъците гр. Стара Загора – Сметищна клетка № 1 хидроизолационен пакет – полагане на HDPE геомембрана и геотекстил – Октомври – Декември 2015 год.
 • Ремонт калници при ТКЗС Душанци на територията на „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД – Февруари – Март 2016 год.
 • Тръбна разводка от PVDF – ТЕХНОФОС гр. Девня – Март – Април 2016 год.
 • Дренажни помпи SL 1 50.65 и тръбна разводка от HDPE тръби Ф75 мм; Тласкател инфилтрат от HDPE тръби Ф 90 мм на територията на „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД – Април 2016 год.
 • Оросителна система шахта 7 на територията на „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД – Май 2016 год.
 • Връзка към дъждовно – дренажна канализация на територията на „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД – Юли 2016 год.
 • Регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Разлог и Предприятие за предварително третиране на отпадъци – Ремонт изолационен пакет – клетка 1 – Август – Октомври 2016 год.
 • Водоснабдяване на УПИ Х-162 м. „Трудови казарми” кв. 1, ул. „Суходолска” № 189 – Уличен водопровод Ф 200 PEHD – Ноември – Декември 2016 год.
 • Депо за отпадъци гр. Севлиево – HDPE геомембрана на клетки за опасни отпадъци – Декември 2016 год.
 • Завод за падащи платформи и електродвигатели в землището на с. Григорево” – изпълнение на Общо строителни дейности – Януари – Декември 2016 год.
 • Завод за падащи платформи и електродвигатели в землището на с. Григорево” –
  – изпълнение на Общо строителни дейности – Януари – Ноември 2017 год.
  – изработка на проект, доставка и монтаж на локална ПСОВ – Май – Ноември 2017 год.
 • Пристройка към завод за електродвигатели и падащи платформи в ПИ № 019034, кв. 19, по плана на с. Григорево, общ. Елин Пелин, обл. Софийска“, Част ВиК – Юни – Ноември 2017 год.
 • AES Гълъбово – Удължаване на Път за Товарни Автомобили – Полагане на 1,50мм HDPE покриваща геомембрана по канавки от км 0+820 до км 1+250 от фаза III – Август 2017 год.
 • Долна Митрополия – ВиК – Преработка на пластмасови шахти Ф 1000 мм – Септември – Ноември 2017 год.
 • HDPE и ПП тръбопроводи до Ф160 – „КЕНДИ” ООД – Юни – Юли 2018 год.
 • Довършване на дейности по рекултивация на съществуващо сметище – Кърджали и отстраняване на дефекти по горния му изолационен екран – Август – Септември 2018 год.
 • Гаритидж парк – Офис сграда 1 – климатични системи – конденз PVC тръби и фасонни части – Август 2018 – Март 2019 год.
 • Водоснабдяване на гр. Своге – Напорен резервоар – изграждане на водопроводни връзки от HDPE тръби Ф450 мм и Ф560 мм – Септември 2018 – Септември 2019 год.
 • Заварки HDPE тръби – „Инженеринг за разширяване и модернизация на ПСОВ за агломерация Приморско – Китен – Март 2019 – Май 2019 год.
 • Депо Долни Богров – Газови кладенци и газопровод от HDPE тръби и фас. части – Март 2019 – Декември 2019 год.
 • Боровец хотел АЛПИН – Заварки и монтаж на HDPE тръби, фасонни части и арматура – Ноември 2019 год.
 • Жилищна сграда с офиси и ателиета в гр. София ул. „Любен Весов“, м. „Разсадника”- Бежанци – „Сити Парк Резидънс 2“ Част: ВиК – Юни 2019 – Март 2020 год.
 • ТАНДЕМ – тръбопровод от ПП Ф75 мм за вода – Февруари 2020 – Март 2020 год.
 • Депо за отпадъци гр. Севлиево – HDPE геомембрана на клетки за опасни отпадъци – Май – Октомври 2020 год.
 • Стралджа – полагане на асфалт-армираща мрежа – Юли 2020 год.
 • HDPE тръбопроводи ДП РАО – Част: ВиК – Юли 2020 – Ноември 2020 год.
 • НПМГ – Абонотна станция – тръбни разводки от ПП и цинк – част ОВК – Август 2020 – Октомври 2020 год.